Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín

Stanovy 2018/2019


My, jako zástupci dětí a mládeže, kterým není lhostejný život v našem městě, bychom se chtěli zapojit do života veřejnosti, proto jsme vytvořili skupinu, která chce pomáhat s organizaci akcí i připravovat své vlastní, rozvíjet​​ mezinárodní vztahy, komunikovat s partnerskými městy a vytvářet evropské projekty.

Jedním z našich cílů je šířit základní lidská práva a myšlenky Úmluvy.

Chceme pomáhat s řešením problémů v našem městě a vyslechneme každého, kdo má zájem tyto problémy řešit a žádá si naši pomoc. Tyto problémy se budeme snažit vyřešit vlastními silami za pomoci úřadu apod.

Hlava I.

Obecné

Postavení Zastupitelstva dětí a mládeže (dále již pouze jako „ZDM“)

 • ZDM je nestátní a nezisková apolitická organizace, založená na demokratických principech.

 • Pravidelné schůze ZDM jsou po konzultaci s předsednictvem otevřeny veřejnosti.

Členství v ZDM

 • Členem ZDM se může stát kdokoli bez ohledu na rasu, národnost, státní příslušnost, vyznání atd.

 • Členem může být mládežník od 11 do 26 let.

 • Členové ZDM mají právo nepřijmout mezi sebe uchazeče, který by mohl narušit klidnou práci zastupitelů či by nereprezentoval svým jednáním dobré jméno ZDM. Nesmí to však být z důvodů uvedených pod bodem a) tohoto §.

 • Členové ZDM jsou povinni včas uhradit účastnický poplatek (viz § 5.). Členové ZDM jsou také povinni mít v pořádku vyplněno prohlášení o členství v ZDM i na jeho akcích, které je řádně odsouhlaseno a podepsáno osobou zákonně zodpovědnou.

 • Nový člen je do ZDM přijat pouze tehdy, pokud byl řádně odhlasován návrh na přijetí stávajícími členy ZDM (viz § 6.). Nový člen není do ZDM přijat již na první schůzce. ZDM tak předchází přijetí problémových členů a s novými zájemci se stávající členové ZDM nejprve seznamují.

 • Členové ZDM chodí na schůze pravidelně. Jestliže však vědí, že se na schůzi nedostaví, jsou povinni se nejpozději den předem omluvit, udat přijatelný důvod a to předsedovi, místopředsedovi či koordinátorům.

 

Kodex chování člena ZDM

Chová se a vyjadřuje se slušně plní své povinnosti a v​​ případě, že není v jeho silách úkoly splnit, požádá ostatní členy o pomoc a spolupráci. Neskáče druhým do řeči, je dochvilný.

Internetové stránky

 • ZDM má vlastní internetové stránky, které jsou přístupné naprosto komukoli. Na těchto stránkách informuje ZDM​​ o svých schůzkách, akcích, cílech apod.

 • ZDM na těchto stránkách uvádí seznam platných členů.

 • Za správnost informací zodpovídá tvůrce webových stránek.

Fungování ZDM

 • ZDM se schází pravidelně dle zápisu, pokud není dáno jinak či není schůze zrušena předsedou.

 • Schůze ZDM se může konat na jakémkoliv veřejném místě, přičemž stěžejním místem je Středisko volného času Fokus, Nový Jičín (dále již pouze jako „SVČ Fokus, NJ“), které ZDM zaštituje.

 • Předseda má právo svolat schůzku ZDM na jinou dobu či jiný den, svolání schůze musí oznámit nejméně 2 dny dopředu.

 • Kterýkoliv člen ZDM má právo přednést svůj návrh.

 • Návrh může přednést i kdokoliv mimo členy ZDM, avšak pouze se souhlasem předsedy ZDM.

Zápisné

 • Každý člen ZDM platí účastnický poplatek ve výši 100 korun za rok 2018/19.​​ 

 • Zápisné je v tomto roce splatné do konce listopadu 2018.

 • Zápisné se hradí na pokladně nebo na účet SVČ FOKUS.

 • Neplacení tohoto poplatku se hodnotí jako porušení Stanov ZDM.

Hlasování

 • Hlasování se řídí pravidlem, kdy každý člen má jeden hlas.

Hlava II.

Funkce, práva a povinnosti

Hierarchie a struktura ZDM

 • Na jakoukoliv funkci může být navržen kterýkoliv řádný člen ZDM.

 • Volba probíhá podle daných pravidel hlasování (viz § 6.).

 • Každý člen může ze své funkce dobrovolně odstoupit.

 • Člen​​ předsednictva ZDM může být z funkce odvolán zvláštním hlasováním. Aby byl tento člen odvolán, musí pro tento návrh být více než dvě třetiny členů ZDM.

 • V případě odvolání či odstoupení předsedy na jeho místo nastupuje místopředseda a zastává tuto funkci až​​ do volby nového předsedy.

 • Všechny funkce musí být řádně voleny.

 • Každý člen předsednictva je do funkce volen na rok. Po uplynutí této doby může každý člen předsednictva v dalších volbách opět kandidovat.

Předseda

 • Řídí jednání zastupitelstva, zahajuje a končí schůzi.

 • Dává hlasovat o jednotlivých bodech.

 • Dohlíží nad klidným průběhem diskuse v mezích politicko-společenských pravidel.

 • Má přednostní právo hlásit se do diskuse.

 • Vyhlašuje další schůzi ZDM.

 • Určuje podmínky schůzí (viz § 1., písm. b). Má možnost vykázat kohokoliv, kdo by narušoval klidný průběh schůze.

 • Dává slovo hostům.

 • Vytváří náplň schůzek.

 • Má na starosti zápisy.

Místopředseda

 • V nepřítomnosti předsedy přebírá jeho práva a povinnosti (týká se i hlasování).

 • Má na starosti deník.

Čestný člen

 • Čestným členem se může stát ten člen ZDM, který splňuje věkové podmínky členství v ZDM. Čestný člen bývá omluven z pravidelných schůzek, je však pravidelně informován o dění v ZDM a dle svých možností a schopností podporuje ZDM a účastní se aktivit ZDM.

 • Čestný člen​​ musí být vždy řádně odhlasován a má hlasovací právo.

 • Platí plnou výši zápisného.

Koordinátor ZDM

 • Plnoletá osoba, která dohlíží nad pravým významem ZDM, nad dodržováním etických pravidel apod. Svým vystupováním prezentuje a zastupuje ZDM před veřejností i​​ jinde a napomáhá ZDM svým dospělým pohledem na věc a radami.

 • Koordinátor ZDM také vyřizuje správné omluvení členů ZDM ve školách a jinde, pokud se tito členové účastní některé kulturní, ekologické, charitativní či jiné akce, ve které je ZDM aktivně zapojeno.

 • Nemá hlasovací právo.

 • V nepřítomnosti koordinátora ho zastoupí pověřený pedagogický pracovník, který je pověřen plnit tuto funkci v nepřítomnosti koordinátora v plné výši jeho pravomoci.

 • Spolupracuje s krajskými zastupitelstvy a dalšími​​ koordinátory dětských zastupitelstev.

Hlava III.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy mohou být změněny pouze po souhlasu minimálně dvou třetin řádných členů ZDM a to po přednesení všech pozměňujících návrhů. Pozměňovací návrh může podat kterýkoliv člen ZDM.

Součástí těchto stanov jsou i pravidla chování členů na schůzkách ZDM, práva a povinnosti členů, kteří získali některou z funkcí a důležité postoje, převzaté do těchto Stanov díky budoucí certifikaci parlamentů na území České republiky podle Ustanovení​​ Národního parlamentu dětí a mládeže 2018.

Tyto stanovy v daném znění platí od 7. prosince 2018 do nového volebního období. Všichni členové ZDM jsou si vědomi jejich dodržováním.

Ke stažení